Tájékoztató az elállási feltételekről


 1. Rövid Összefoglaló az elállási jogról

  1. A vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
  2. Az elállási jogot csak természetes személy gyakorolhatja, kivétel meghatározott termékcsoportok esetében (lásd: következő bekezdés - pl rendelésre készített termékek).
  3. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  4. Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az eladó számára.
  5. A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
  1. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, gravírozás, stb.);
   2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   6. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
  2. Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján csak a fogyasztókat illeti meg.
  3. A Ptk.(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 8:1. szakaszának 3. pontja szerint: fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
  4. Tehát jogi személyeket (cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és egyesüléseket) nem illet meg az elállási jog, csak és kizárólag a természetes személyeket.
 2. Elállási/Felmondási jog - nyiltakozat

  1. A vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
  2. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. Ha a vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az eladó részére, akinek az elérhetőségei a vásárlást visszaigazoló e-mailben található. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
  4. A vevő (fogyasztó) köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. Az arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani, ha a vevő teljesítés megkezdését követően gyakorolja a szerinti felmondási jogát;
  5. Az értékesítést (adás-vételt) követően elsődlegesen a vevőnek az eladóval kell az egyeztetést lefolytatni (beleértve a problémás helyzetek feloldását). Amennyiben a vevő és az eladó nem tud megegyezni, úgy a Meska.hu Kft mediációs segítőként közreműködik. A felek ilyen irányú igényét a mindenkori kapcsolatfelvételi módon (kapcsolatfelvételi űrlapon) kell megtenniük. Amennyiben a Meska.hu Kft-nek speciálisan ilyen esetekre kifejlesztett eljárása vagy a felek által elérhető üzleti folyamata van, akkor az eljárást ezen a felületen kell megkezdeni.
 3. Az elállás/felmondás joghatásai

  1. Ha a vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az eladó visszatéríti a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vevő az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Főszabályként a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az eladó, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vevő hitelt érdemlő módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  2. A vevő köteles az eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
  3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.
  4. Az eladó/szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
  5. A felek között létrejövő szerződés nyelve: magyar.
  6. A távollevő felek között létrejövő szerződés elektronikus formában jön létre.
  7. Panasz esetén lehetőség van a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/udvozlo URL címen érhetők el.
  8. A Meska.hu aláveti magát a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Etikai Kódexének, ami a https://ecommerce.hu/wp-content/uploads/2018/06/ecommerce-hungary-etikai-kdex-v20180625-final.pdf URL címen található. Az Etikai Kódex elektronikus formában érhető el.
  9. A meska.hu Kft-vel kapcsolatos problémái esetén kérjük, hogy az alábbi testületet keressék:
   Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   Fax száma: (1) 488-2186
   Név: Dr. Baranovszky György
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 4. Elállási nyilatkozatminta

  (Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

  Címzett: Terméket értékesítő neve és e-mail címe, mely a vásárlást visszaigazoló e-mailben szerepel

  Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük),
  hogy gyakorlom (gyakoroljuk) elállási jogomat (jogunkat) az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
  itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét

  Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
  A fogyasztó(k) neve:
  A fogyasztó(k) címe:
  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt.:

 5. Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

  1. Kellékszavatosság


   1. Milyen esetben élhet a vevő a kellékszavatossági jogával?
    A vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
   2. Milyen jogok illetik meg a vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
    A vevő -választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   3. A vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,
    1. ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
    2. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.
   4. Milyen határidőben érvényesítheti a vevő a kellékszavatossági igényét?
    A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
   5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
    A vevő az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
   6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  2. Termékszavatosság


   1. Milyen esetben élhet a vevő a termékszavatossági jogával?
    Ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   2. Milyen jogok illetik meg a vevőt termékszavatossági igénye alapján?
    Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a eladó/gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   4. Milyen határidőben érvényesítheti a vevő termékszavatossági igényét?
    Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog eladójával/gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.
   6. Az eladó (gyártó, forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? Az eladó (gyártó, forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
    1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   Az eladónak (gyártónak,forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.